زشک، 500 متر پایین تر از چشمه قل قلی 09151085091
موقعیت
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت